Läkareden och läkarens etika regler

                                               Läkared
Jag försäkrar på heder och samvete att jag i min
läkargärning skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor
med humanitet och vördnad för livet som rättesnöre.

Mitt mål
skall vara att vårda och främja hälsa, att förebygga sjukdom
samt att bota sjuka och lindra deras plågor.

Imitt arbete skall jag följa läkaretiken och enbart
använda metoder vilkas nytta påvisats av medicinsk forskning
eller erfarenhet. Då jag rekommenderar undersökningar och
behandlingar skall jag objektivt bedöma hur de gagnar patienten
och vilka nackdelar de eventuellt medför.

Jag skall fortlöpande upprätthålla min yrkesskicklighet
och granska kvaliteten av mitt arbete.

Jag skall högakta mina kolleger och bistå dem i
vården av deras patienter, då de ber om det. Jag skall
uppmuntra mina patienter att vid behov rådfråga
även en annan läkare.

Jag skall respektera min patients vilja. Det som
meddelas mig i förtroende i samband med vården av patienterna
skall jag hemlighålla.

Min plikt som läkare skall jag fullgöra mot
envar utan att diskriminera någon.

Mina färdigheter som läkare
skall jag inte använda i strid med min yrkesetik ens under hot.

Läkaretik etiska regler

(Antagna av Läkarförbundets fullmäktige den 6 maj 1988)

Den som valt läkarens yrke har åtagit sig en stor och
krävande uppgift. Denna uppgift kan han fullgöra endast om
grundliga kunskaper hos honom förenas med allvarlig vilja att följa
de etiska förpliktelser som läkarna sedan årtusenden har erkänt.
Läkaren uppnår i sin verksamhet förtroende genom sin personlighet,
sina kunskaper och sin yrkesskicklighet. Enligt dessa principer har
Finlands Läkarförbunds fullmäktige godkänt följande regler
att iakttas av varje läkare i sin yrkesutövning:
i
Läkarens plikt är att skydda människoliv och lindra
lidande. Hans främsta mål skall vara att befrämja hälsa och
övervinna sjukdom.
ii
Läkaren skall tjäna sina medmänniskor i enlighet med
människokärlekens bud och i sitt uppträdande och sin verksamhet
visa sig värdig det förtroende och den aktning som hans uppgift
förutsätter. Läkaren får aldrig medverka vid tortyr, delta i
verkställande av dödsstraff eller i annan omänsklig verksamhet
eller förberedelse till sådan.
iii
Läkaren skall bemöta sina patienter likvärdigt och han
får inte låta ras, religion, politiska åsikter eller samhällsställning
inverka på hans förhållande till dem.
iv
Läkaren får inte göra sin auktoritet gällande så att han
inkräktar på patientens rätt att bestämma över sig själv. Även då
patienten inte förmår uttrycka sin vilja är det läkarens plikt att
handla med patientens bästa för ögonen.
I en situation där läkaren fattar sina undersöknings- och
behandlingsbeslut oberoende av patientens vilja, bör besluten alltid
kunna motiveras med medicinska skäl.
v
Läkaren skall upprätthålla och förkovra sina kunskaper och
sitt kunnande och han skall endast rekommendera undersökningar och
behandlingar som i enlighet med medicinsk vetenskap och beprövad
erfarenhet anses effektiva och ändamålsenliga.
vi
Önskar läkaren att hans patient deltar i en vetenskaplig
undersökning, där man avviker från den vanliga medicinska
undersökningen och behandlingen vid ifrågavarande tillstånd,
förutsätter det att patienten ger sitt samtycke till detta, utan
påtryckning, väl medveten om undersökningen och de extra
påfrestningar och risker den för med sig. Vid undersökningen skall
läkaren följa allmänt vedertagna deklarationer rörande
forskning samt myndigheternas anvisningar.
vii
Läkaren skall iaktta tystnadsplikten och även uppmana
sina underordnade att göra det.
viii
Läkaren får inte låta sig ledas av otillbörligt förvärvsbegär.
Hans arbete skall vara avpassat efter patientens behov av hjälp och
hans ersättning efter omfattningen av det utförda arbetet.
ix
Läkaren skall vid utfärdande av intyg och utlåtanden
minnas, att han är ett opartiskt vittne eller en sakkunnig, vars
utlåtande skall grunda sig på de objektiva iakttagelserna vid en
omsorgsfull undersökning och på en kritisk bedömning av dem
samt på andra fakta, som läkaren fått till sin kännedom.
x
Läkaren skall vid offentliga framträdanden iaktta noggrann
urskillning och undvika att framhäva sin egen person. I sin annonsering
skall han följa annonseringsreglerna för läkare.
xi
Läkaren skall avhålla sig från sådan sjukvård, där han
inte har frihet att handla i enlighet med sina förpliktelser och
dessa reglers bud.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s